Speed Geeking

Speed Geeking là một cách rất hay để được giới thiệu nhiều ý tưởng trong một thời gian ngắn. Nó đồng thời cũng là một cách tuyệt vời để các bạn tham gia tích cực vào việc trình bày và chia sẽ với đồng nghiệp!

Ý tưởng chính của Speed Geeking là:

Ở VTC 2017, Speed Geeking sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên ngay trước các phiên Hội thảo. Điều này cho phép người tham gia có được một cái nhìn tổng quát về các phiên hội thảo, để từ đó có thể ưu tiêu những hội thảo nào mình muốn tham dự và đào sâu chuyên môn.