Sử dụng hồ sơ cá nhân điện tử

Học cách làm thế nào để người đứng đầu một trường học có thể sử dụng hồ sơ cá nhân điện tử để tìm kiếm, kết nối, và phản chiếu hết những kĩ năng chuyên nghiệp của tất cả giáo viên trong trường của mình

Workshop Session 1
Location: Date: Tháng Ba 10, 2018 Time: 11:00 AM - 12:00 PM Language: (English) David Trajtenberg