Sử dụng dữ liệu hiệu quả trong việc dạy và học

Từ dữ liệu về khả năng, thành tích và quan điểm của sinh viên, chúng ta nhìn một cách sâu sắc để cải thiện việc dạy và học, làm tăng hiệu suất cũng như hỗ trợ những cam kết của phụ huynh. Chúng ta cùng tìm hiểu những chiến lược khác biệt, những quan điểm thực sự của sinh viên còn chưa được làm rõ.

Workshop Session 4
Location: Date: Tháng Ba 11, 2018 Time: 10:15 AM - 11:15 AM Language: (English) Bernard Fawcett