Kết hợp nhiều ứng dụng trong lớp học

App Smashing là cách kết hợp sử dụng nhiều ứng dụng một cách sáng tạo để hoàn thành các dự án hoặc các công việc. Ở buổi hội thảo này, các bạn sẽ học cách phát triển tư duy sáng tạo của học sinh và cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội để thể hiện quá trình học tập của mình.

App Smashing is the creative process of using several apps to make projects or complete tasks. In this session, you will learn how to challenge students to think innovatively and provide many opportunities for them to demonstrate their learning.

Link to Presentation

 

Workshop Session 1
Location: B10-G28 Date: March 10, 2018 Time: 11:00 AM - 12:00 PM Language: Nguyen Thi Thanh Nhan