Khám phá mạch điện , bộ phận cảm biến và hệ thống điện tử

Thông qua buổi học mang tính ứng dụng cao, người tham dự sẽ có cơ hội tìm hiểu cách học sinh lớp 3 trường SSIS học về thiết kế và kĩ thuật nhằm tạo ra sự thay đổi hữu ích cho hệ thống và cộng đồng. Người tham dự cũng sẽ hiểu thêm cách học sinh được giới thiệu những kiến thức nền tảng về mạch điện, công nghệ cảm biến, hệ thống điện tử với LittleBits cũng như tầm quan trọng của vòng tuần hoàn thiết kế trong suốt quá trình các em thiết lập các giải pháp mang tính ứng dụng cho cộng đồng.
Link to Presentation

Workshop Session 3
Location: B10-117 Date: March 10, 2018 Time: 3:00 PM - 4:00 PM Language: Phuong Thi Uyen Mai